Makaleler Slogan

Yanlış yapmayan insan yoktur.
İnsanlık, yanlışlığı kabul ve düzeltmekle ölçülür.

Einstein

Makaleler Başlık

Makaleler

Türkiye'de Yerel Basın ve Resmi İlan (C) (Türkiye'de Yerel Basın - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2007.)

Sonuç
Basına, devlet desteğinin, siyasal çıkar ve baskılardan uzak bir biçimde, kişisel tercihler yerine, nesnel ölçütlerle gerçekleştirilmesi öngörülerek, “Fikir ve içtihat farkı aranmaksızın, resmî ilanların mevkutelerde yayınlan¬masında aracı olmak” amacıyla 1961 yılında çıkarılan (Kabul Tarihi 02.01.1961) 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun” artık işlevini yitirmiştir.(18)

Yasada, resmî ilanların dağıtımında göz önünde tutulan, A) Mündere¬cat (içerik), B) Sayfa sayı ve ölçüsü, C) Kadro, Ç) Fiili satış D) En az yayın hayatı süresi, ölçütleri, artık günün koşullarına uydurulmalı ve çok daha iyi bir bi¬çimde denetlenmelidir. Ayrıca müeyyideler (yaptırımlar) ağırlaştırılmalıdır.
Sonuçta temel bir öneri getirmek gerekirse;
“Yerel basının tümüne, devletin sınırlı gelirlerinin çok önemli bir bölümünün, yararsızca dağıtılması yerine, gazetecilik yapma girişimlerini sürdüren gerçek yerel gazetelerin desteklenerek, kamuoyunun oluşmasına katkı sağlayacak ve böylece Türkiye’de çoğulcu demokrasiye ulaşılmasını kolaylaştıracak bir ortam yaratılmalıdır.
Bunun gereği de, Türkiye’de basılan gazete sayısını değil, okunan gazete sayısını artırmak için acil önlemler almak olmalıdır.”

Dipnotlar
1- Cevdet Perin, Tarih Boyunca Düşünce ve Basın Özgürlüğü, Ankara, Remzi Kitabevi, 1974, s. 13.
2- Atilla Girgin, Haber Yazmak, 3. Baskı, İstanbul, Der Yayınları, 2005, s. 266.
3- Desmond Fisher, Le Droit a la Communication, Etudes et Documents d’Information, No: 94, Unesco, Paris, 1984, s. 19.
4- Atilla Girgin, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, 2. Bsk., İstanbul, İnkılap Yayınları, 2003, s. 135.
5- Ceyda Ilgaz, Küreselleşme ve 1980 Sonrası Türk Toplumuna ve Basınına Yansıması, İstanbul, Doğan Ofset, 2000, s. 3.
6- Ali Murat Vural, “Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Yerel Basın”, Yeni Türkiye, 96/12, s. 1053-1067.
7- Şinasi Ünal, “Yerel Basın ve Sorunları”, Yeni Türkiye, 96/12, s. 1068-1072.
8- Metin Işık, “Globalleşme-Yerelleşme ve Medya”, Selçuk İletişim, Sayı 4., Ocak 2001, s. 38-43.
9- Atilla Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2001, s. 141.
10- A.g.e, s. 160.
11- Atilla Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, s. 160.
12- Yerel Basında Arayışlar ve Antakya Durağı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını, Ocak 1998, s. 5.
13- Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, s. 163.
14- Yerel Basında Arayışlar ve Antakya Durağı, s. 14.
15- Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunları, İstanbul, Konrad Adenauer Vakfı Yayını, 1998, s. 170.
16- Girgin, Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, s. 205.
17- Basın İlan Kurumu Raporu, İstanbul, Şubat 2006.
18- Basın İlan Kurumu Mevzuatı, 2004, s.13.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Anadolu Basını 1993, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayını, Öz¬kan Matbaacılık. Ankara, Eylül 1993.
Basın İlan Kurumu Aylık Tiraj Raporu, İstanbul, Ocak 2006.
Basın İlan Kurumu Mevzuatı, İstanbul, 2004.
Basın İlan Kurumu Raporu, İstanbul, Şubat 2006.
Fisher, Desmond: Le Droit a la Communication, Etudes et Documents d’Information, No: 94, Unesco, Paris, 1984.
Girgin, Atilla: Haber Yazmak, 3. Baskı. DER Yayınları. İstanbul: 2005.
Girgin, Atilla: Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul, İnkı¬lap Kitabevi, 2001.
Girgin, Atilla: Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, 2. Baskı, İstan¬bul, İnkılap Yayınları, 2003.
Ilgaz, Ceyda: Küreselleşme ve 1980 Sonrası Türk Toplumuna ve Basınına Yansıması, İstanbul, Doğan Ofset, 2000.
Işık, Metin: “Globalleşme-Yerelleşme ve Medya”, Selçuk İletişim, Sayı 4., Ocak 2001.
Perin, Cevdet: Tarih Boyunca Düşünce ve Basın Özgürlüğü, Ankara, Remzi Kitabevi, 1974.
Türkiye’de Süreli Yayınlar–1998, Ankara, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 1998.
Ünal, Şinasi: “Yerel Basın ve Sorunları”, Yeni Türkiye, 96/12.
Vural, Ali Murat: “Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Yerel Basın”, Yeni Türkiye, 96/12.
Yerel Basında Arayışlar ve Antakya Durağı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını, Ocak 1998.
Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunları, İstanbul, Konrad Adenauer Vakfı Yayını, 1998.