Kitaplar Slogan

Tek bir kitabın adamı olmaktan kendini koru!

Benjamin Disraeli

Kitaplar Başlık

Kitaplar

Düşünürler, Düşünceler ve Yüzleşmeler (2016)

(1917 özdeyiş, deyiş ve deme, 145 şiir bölümü, 103 bilgi notu, 34 tam şiir içeren bu kitap, İletişim Fakültesi öğrencilerinin kültür birikimlerine katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır.)

Bu kitabı niye mi yazdım?
Üzüntüden...

2016’da, 29 yıla ulaşan (Başlangıç 1987) hocalığım süresince ders verdiğim, İstanbul, Marmara, Galatasaray, İstanbul Ticaret, Yeditepe ve İstanbul Aydın Üniversiteleri İletişim Fakültelerinde, gençlerimizin küçümsenmeyecek bir bölümünün:

Okumayı, aydınlanmayı, düşünmeyi, uluslararası konularda bilgi edinmeyi, ülke sorunlarını ele alarak çözümler önermeyi, zihinsel denemelere girişmeyi, sözlü ve yazılı Türkçeyi düzgün kullanmayı, özetle kendilerini ve çevrelerini güncellemeyi, eğitmeyi ve donatmayı terkettiklerini, üzülerek gözlemledim.

Öğrencilerin, maalesef çoğu; farkına varmadan, görmeden, okumadan, düşünmeden, araştırmadan, denemeden ve özümsemeden “adam” ve de meslek sahibi olabileceklerini sanıyorlardı.

Ne yazık ki, halen aynı düşünceyi paylaşanların sayısı az değil; iletişim alanında yazdığım 14 kitaptan birine, “Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir” adını koymama rağmen...

Elinizdeki bu kitabı, pek çok iletişim öğrencisinin, özellikle ilk yıllarda sergilediği, söz konusu “kendini yetiştirme ürkekliğini” ortadan kaldırmaya, ya da ilk adımda azaltmaya yönelik, “değişik ve ilginç” bir belge derlemek, düşüncesiyle kaleme aldım.

Yıllar önce, “Ülkeme Evlat Yetiştirmek” ilkesini benimsemiş olan ben, umudumu yitirmiş değilim.

Yararlı sonuçlar alınırsa, sevinirim.

Prof. Dr. Atilla Girgin
İstanbul, 2016

Haber Yazmak (4) (2013)

Prof. Dr. Atilla Girgin, 14. kitabını yayımladı.

Girgin’in, “Haber Yazmak” adlı kitabı, 1998, 2002 ve 2005 yıllarında yazdığı aynı konudaki kitapların genişletilmiş ve güncellenmiş hali.

Prof. Dr. Girgin, 15 bölüm ve 446 sayfadan oluşan son kitabını, önce öğrencisi sonra da asistanı olan Dr. Seçil Özay’la hazırlamış.

Atilla Girgin, kitabın başlangıcında “Gazeteciliğin Temel İlkesi”ni şöyle özetliyor:

“Gazeteci mesleki uygulamalarının her aşamasında, eylemciliğe girişmeden, yandaşlığa ya da karşıtlığa kalkışmadan, yalnızca ‘gözlemci ve olay tanığı’ olduğunu asla unutmamalıdır.

Gazetecinin temel görevi, olayları gerçek, açık ve dürüst bir biçimde betimlerken, habere konu olan bireye (bireylere) ve onun (onların) yakınlarına yönelik yarar ya da zararla, toplumun, ‘dünyanın gerçek yüzünü görüp öğrenme’ gereksinimini dengelemektir.

Bu denge de meslek etik’i ilkeleri çerçevesinde, ‘bilgi aktarma ve örnek olma’ ölçütleri özenle değerlendirilerek kurulmalıdır.”

Türkiye'de Yerel Basın (2009)

GİRİŞ
“Türkiye'de Yerel Gazetecilik” olgusu incelenirken ele alınan ilk konu “Osmanlı Basını” olmuştur. Bu çerçevede, Osmanlı'da ilk gazetelerin ortaya çıkışı ve gelişmesi konuları üzerinde durulmuş; daha sonra da yerel basının, (Anadolu basını, taşra basını, mahalli basın) öncüleri “vilayet gazeteleri” incelenmiştir.

Tarihi süreç içinde Devlet'in amaçlarına uygun bir araç olarak çıkartılan ve “resmi basın” özelliğini taşıyan ilk Osmanlı gazetelerinden sonra bu kez bazı kişiler, doğrudan ya da dolaylı desteklenerek “yarı resmi basın” yayımlattırılmıştır.

Bir sonraki aşamada “bağımsız!” gazeteler görülünce, “hakim-i mutlak”, önce iradelerle, sonra nizamnamelerle, daha sonra kararnamelerle en sonunda da kanunnamelerle, basına sınırlamalar ve yasaklar getirmiştir.

Önceleri İstanbul basınına uygulanan bu yöntem, 1876 yılındaki, “Sansür Hakkında Ali Kararname” ile Anadolu basını için de geçerli sayılmıştır. 1889 yılında da bir genelge yayımlanarak, “Vilayet gazetelerinde, İstanbul gazetelerinde yer alan haberlerin içeriğinin dışına çıkılmaması” istenmiştir.

Özetle yöneticiler, ister ulusal, ister yaygın, ister yöresel, ister yerel olsun daima “resmi basın”, “uysal basın”, “sorun yaratmayan basın” hatta “yandaş basın” arayışı içinde olmuşlardır. Dolayısıyla Osmanlı ve Türk Basın Tarihi, özgür yayın girişimleriyle bunu engellemek için konulan sınırlamalar ve yasaklar manzumesidir.

Bu gerçek, “Meşrutiyet”, “Mütareke”, “Kurtuluş Savaşı”, “Cumhuriyet'in İlk Yılları”, “Tek Partili Dönem”, “Çok Partili Dönem” ve sonraları için de değişmemiştir.

Yerel gazetecilik çoğu ülkede, yaygın basından daha etkin bir konuma ve işleve sahiptir. Türkiye'de ise yerel basın, onca yıllık mazisine, 1961 yılından bu yana Devlet tarafından resmi bir biçimde, madden desteklenmesine rağmen gerekli etkinliğe kavuşamamıştır. Ülke yetkili ve etkililerinin yanı sıra halkın da yerel basının yararlarını hala farkına varamamış bulunması, sorunun bir başka boyutudur.

Türkiye'de 2008 yılı sonunda, Basın İlan Kurumu'ndan ilan ve reklam alan “resmi tescilli” gazete sayısı 1500'e yaklaşmıştır. Bu gazetelerin 1000'e yakın bölümünün, her türlü gazetecilik kaygısından uzak bir biçimde, yalnızca 100 milyar YTL'ye ulaşmış bulunan resmi ilan pastasından pay almak için yayımlanıyor olması, Avrupa Birliği yolundaki bir ülke için üzücü bir gerçektir.

Prof. Dr. Atilla Girgin
İstanbul, Ocak 2009

Kitabın tamamını bilgisayarınıza PDF olarak kaydetmek için tıklayınız...

Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir (2) (2008)

ÖNSÖZ
“Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir” adlı anılar kitabımın ilk baskısının önsözünde:

“Bu öyküler, sıra dışı sayılabilecek 56 yıllık bir yaşamın bazı bölümlerinden kesitleri, tanıklıkları dillendiriyor.

Kimi eğlenceli, kimi düşünceli...

Kesin, abartı yok; düş gücü yok; bire bir...

Ajans haberi gibi, elden geldiğince de yalın.

Ama hepsinin içinde iyi, kötü bir ileti var.

Belki birilerinin işine yarar...

demişim.

Kitabımın elinizdeki ikinci baskısını, aklıma sonradan gelen başka anılarımın yanı sıra bazı makalelerimin, çeşitli toplantılarda yaptığım konuşmaların ve benimle gerçekleştirilen birkaç söyleşinin özet metinleriyle genişlettim.

Şimdi, “62 yıllık bir yaşamın bazı bölümlerinden kesitleri, tanıklıkları dillendiren” eski! ve yeni! anılarımın, hem de öteki metinlerin, yine başta gazeteci adayları olmak üzere, “birilerinin işine yarayacağı” iddiasını yine taşıyorum.

Prof. Dr. Atilla Girgin,

Göztepe, Eylül 2008.

Kitabın tamamını bilgisayarınıza PDF olarak kaydetmek için tıklayınız...

Gazeteciliğin Temel İlkeleri (2008)

ÖNSÖZ
Gazeteciliğe, 15 Şubat 1968'de Ankara'da başladım. İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu'nda ders vermeye, 1987 Yılı Ekim ayında, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü görevini sürdürürken giriştim.

Akademik dünyaya, gazetecilikten emekli olduktan sonra! 1994 yılı başında (3 Ocak), Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde “öğretim görevlisi” olarak katıldım. İlk bilimsel kitabım Kasım 1997'de yayımlandı. O tarihten bu yana doktor, yardımcı doçent ve doçent unvanlarıyla 9 bilimsel kitap yazdım.

Bir de 2003 yılında, “Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir” adlı anılar kitabı kaleme aldım.

Elinizdeki bu kitap 10. bilimsel eserim; profesörlüğüme denk geldi. Bu kitabın içinde, gazetecilik alanındaki en son bilgi ve belgelerin yanı sıra daha önce yazdığım kitapların bazılarından önemli bölümler de var. Kitaplarımı okuma olanağı bulamamış İletişim Fakültesi öğrencileri için çıkardım; “Gazeteciliğin Temel İlkeleri” kitabını.

Umudum, genç gazeteci adaylarının, kitaplarımın yanı sıra öteki meslek ustalarının ve bilim adamlarının yapıtlarına da yönelmeleri! Kim bilir? Belki de olur…

Prof. Dr. Atilla Girgin
İstanbul, Aralık 2007

Kitabın tamamını bilgisayarınıza PDF olarak kaydetmek için tıklayınız...

Söyleşi mi? Röportaj mı? (2007)

ÖNSÖZ
Son dönemlerde gördüm ki; bir grup üstat gazeteci ve yazarın, 32 yıl önce başlattığı, “röportaj ile söyleşiyi ayrı değerlendirme” girişimleri, unutulmuş gitmiş...

Günümüzde birçok gazeteci, röportajı: “Muhatabına ya da haber kaynağına soru yöneltme ve alınan cevapları derleme.” olarak anlıyor ve kullanıyor… İşte; bu kitabı yazmaya, röportaj ile söyleşi arasındaki farkları, bir kez daha belirlemek amacıyla kalkıştım.

Dileğim, günümüzde bu alandaki kavram kargaşasına son vermek için, yeni bir adım atmaktı. Yazma aşamasında, “bazı belirlemelerim” nedeniyle canım sıkılmadı değil; ama bezmedim, pes etmeyi kendime yediremedim… Zorlanarak da olsa kitabı yazmayı bitirdim.

Kitaptaki bilgileri nasıl değerlendirirsiniz, bilemem; ama ben hala, “röportaj” diye adlandırılan, gazetecilik temelli, yazı hatta edebiyat türünde:

“İlginç konular, seçkin ya da özel kişiler, değişik mekanlar, çarpıcı ortamlar, köklü araştırmalar, derinlemesine soruşturmalar, kılı kırk yaran incelemeler, ayrıntılı gözlemler, çarpıtılmayan gerçekler, emek ürünü betimlemeler, görsel değerlendirmeler, ölçülü duygusallık, dengeli yorumlar, amaçlı iletiler, onurlu öznellik, içsel sesler, ruhsal renkler, edebi üslup, akıcı anlatım, abartısız biçim, yalın ama zengin Türkçe ve gerekiyorsa soru-cevaplı söyleşiler” de aramayı sürdüreceğim…

Bu alanda düşünmüş; öneriler derlemiş; yazılar kaleme almış; örnekler vermiş; kitaplar yazmış gazeteci üstatlarımın ve edebiyat ustalarının çabalarına ve anılarına saygılarımla…

İstanbul, Ocak 2007
Doç. Dr. Atilla Girgin

Kitabın tamamını bilgisayarınıa PDF olarak kaydetmek için tıklayınız...

Haber Yazmak (2005) (3. Baskı)

SUNUŞ
Türkiye’de, 1948 yılında açılan “İstanbul Özel Gazetecilik Okulu” ile başlayan, 1950’de İ. Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nün kurulmasıyla resmileşen gazetecilik eğitimi sürecinde, önceleri gazetecilik okullarına, sonraları gazetecilik enstitülerine, daha sonraları basın-yayın yüksekokullarına, şimdilerde de iletişim fakültelerine yöneltilen eleştirilerin en yoğunu, eğitimde uygulama yetersizliği olmuştur.

Her ne kadar bu eleştiri, çoğu kez, “Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur.” iddiasının ateşli savunucuları tarafından yapılmakta ise de, göz ardı edilmemesi gereken bir gerçeği vurguluyor: “eğitimde daha çok uygulama.”

Hem Türkiye’de ilk kez 4 yıllık gazetecilik eğitimi başlatılan A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksekokulu’nun ilk mezunlarından biri, hem de gazetecilik mesleğinin 25 yılı aşkın bir mensubu olarak, basın-yayın yüksekokulu ve iletişim fakültelerinde 18 yıldır vermeyi sürdürdüğüm mesleki derslerde, bu gerçeği unutmamaya çalıştım.

Şöyle ki: 1987 yılından bu yana, verdiğim dersin adı ve konusu ne olursa olsun, programı uygularken, öğrencilerime bir yandan da hızlandırılmış kurslara benzer biçimde, haber yazma çalışmaları yaptırdım.

1990’lı yılların sonlarına doğru iletişim fakültelerine “haber yazma tekniği” dersleri konulmaya başlandı. Ben de, bu girişime somut bir katkıda daha bulunmak amacıyla, Ekim 1998’de “Haber Yazma Teknikleri, Haberci Adayının El Kitabı”nı hazırladım. 3.000 basılan kitap, 2001 yılı sonunda tükendi.

Aynı kitabı 2. baskı olarak yayımlamak yerine, yeni bir kitap yazdım. İlkini temel alan, ancak çok daha geniş kapsamlı ve güncelleştirilmiş olarak. 2002 yılında 2.000 adet basılan “Haber Yazmak” kitabı da, 2005 yılının başlarında kitapçılarda kalmamış.

Ben, 2005-2006 Öğretim Yılı için, bu kitabı da yeniden yazdım. Özetle, bir önceki kitabımı genişlettim; güncelleştirdim ve biraz daha güzelleştirdim!

Bu kitabın da, bir bölümünde akademik bilgiler, bir bölümünde kuramlar, bir bölümünde Türkçe, bir bölümünde yazım kuralları, bir bölümünde örnekler, bir bölümünde öğütler var. Haberci adaylarına, ilk ikisinden daha da yararlı olacağını düşünüyorum.

Doç. Dr. Atilla Girgin
Göztepe, Ekim 2005

Kitabın tamamını bilgisayarınıza PDF olarak kaydetmek için tıklayınız...

Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve A.A. (2002)

GİRİŞ
Haber ajanslarının iletişim dünyasındaki önemi, ajans kavramı ve pratiği, ulusal ve uluslararası haber ajansları, Osmanlı Dönemi dahil Türkiye ve başka ülkelerde haber ajansı hizmetleri ve özellikle Anadolu Ajansı konusunda çok değerli bilgiler içeren 'Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve A.A.', kitaplıklarımızdaki önemli bir boşluğu dolduracaktır."
Prof. Dr. Alaeddin Asna
Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı

“Kitabının hamurunu, uzun yıllar süren meslek deneyimleriyle yoğuran Dr. Atilla Girgin, haber dolaşımında ulusal yapı öğelerinin dışında, günümüzün sancılı kavramı “küreselleşme” boyutunu da dikkate almış. Her şeyden önce yoğun bir meslek deneyimini üzerinde barındıran Girgin, uygulamayla kuramı aynı çatı altında buluşturmuş.”
Prof Dr. Suat Gezgin
İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı

"Dr. Atilla Girgin'in bu kitabı değerli bir çalışma. Küreselleşmenin dinamikleriyle uluslararası iletişimin içiçeliğini ortaya koyarken, Anadolu Ajansı'ndaki profesyonel deneyimini akademik bakış açısıyla sergiliyor.”
Prof. Dr. Merih Zıllıoğlu
Galatasaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı

“Dr. Atilla Girgin'in genel olarak ulusal ve uluslararası haber ajanslarının, özelde de uzun yıllar çatısı altında başarılı görevler yaptığı Anadolu Ajansı'nın yapıları ve çalışmaları konusunda verdiği bilgiler yalnız konunun öğrencileri için değil, konuya ilgi duyan herkesin yararlanması gereken türdendir.”
Prof. Dr. Haluk Ülman
Yeditepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı

Kitabın tamamını bilgisayarınıza PDF olarak kaydetmek için tıklayınız...

EL ALTI KİTAPLARI (A)

Türkçe

6-7 Eylül Olayları: Fotoğraflar - Belgeler: Fahri Çoker Arşivi. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005.
10 Ocak ve Ötesi. İstanbul Gazeteciler Sendikası Yayınları. İstanbul, 1963.
Adair, John. Etkili İletişim Yönetim Silahlarının En Önemlisi. Babıâli Kültür Yayıncılığı A.Ş. İstanbul, 2003.
Adaklı, Gülseren. Türkiye’de Medya Endüstrisi, Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2006.
Adıvar, Halide Edip. Türk’ün Ateşle İmtihanı. Atlas Kitabevi, 11. Basım. İstanbul, (tarihsiz).
Adil, İdris. Haberde Dışa Bağımlılık. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1991.
Akbulut, Nesrin Tan. Balkaş, Elif Eda. Medya Mercek Altında. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2006.
Akbulut, Nesrin Tan. Medya Eleştirileri. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2006.
Akçalı, Selda İçin. Türkiye’de Araştırmacı Gazetecilik. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Ankara, 2002.
Akçalı, Selda İçin. Gündelik Hayat ve Medya. Ebabil Yayıncılık. İstanbul, 2006.
Akçalı, Selda İçin. Çocuk ve Medya. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2009.
Akdoğan, Hatice. Medyada Kadın. Ceylan Yayınları. İstanbul, 2004.
Akgüner, Tayfun. İlal, Ersan. Öngören, Gürsel. Kitle İletişim Mevzuatı. Der Yayınları. İstanbul, 1995.
Akın, Bedii Faik. Matbuat Basın Derken... Medya (4. Cilt). Doğan Kitapçılık. İstanbul, 2003.
Akpınar, Hakan. Onların Hikayesi / Nasıl Gazeteci Oldular. Ümit Yayıncılık. Ankara, 2002.
Aksan, Doğan. Türkçe’nin Gücü. Bilgi Yayınevi. Ankara, 1993.
Akşin, Sina. Bülent Tanör. Korkut Boratav. Yakınçağ Türkiye Tarihi (1) 1908-1980. Milliyet Kitaplığı. İstanbul.
Aksoy, Metin. Devlet ve Basın. Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları. Ankara, 1993.
Aksoy, Ömer Asım. Ana Yazım Kılavuzu. 9. Baskı. Adam Yayınları. İstanbul, Ekim 1994.
Aksoy, Ömer Asım. Dil Yanlışları. 5. Baskı. Adam Yayınları. İstanbul, 1995.
Aktaş, Hasret. Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak İnternet. Tablet Kitabevi. Konya, 2004.
Alankuş, Sevda. Habercinin El Kitabı, Radyo ve Radyoculuk, Medya ve Toplum, Medya Etik ve Hukuk, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Gazetecilik ve Habercilik. IPS İletişim Vakfı Yayınları. İstanbul, 2003.
Alankuş, Sevda. İnsan Hakları Haberciliği. IPS İletişim Vakfı Yayınları. İstanbul, 2008.
Alemdar, Korkmaz. İletişim ve Tarih. İmge Kitabevi. Ankara, 1996.
Alemdar, Korkmaz. Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar. Alfa Yayıncılık. İstanbul, 1999.
Alemdar, Zeynep. Oyunun Kuralı: Basında Özdenetim. Bilgi Yayınevi. Ankara, 1990.
Almagor, Raphael Cohen. İfade, Medya ve Etik. Phoenix Yayınevi. İstanbul, 2002.
Altun, Abdülrezak. Türkiye’de Gazetecilik ve Gazeteciler. Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları. Ankara, 1995.
Alver, Füsun. Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı. Der Yayınları. İstanbul, 2003.
Alver, Füsun. Gazeteciliğin Kuramsal Temelleri. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2007.
Alver, Füsun. Gazetecilik Bilimi ve Kuramları: Gazetecilik Kuram Tasarımlarını Türkiye'deki Gazetecilik Sistemi ve Uygulamalarıyla Sınama Denemesi. Kalkedon Yayınları. İstanbul, 2011.
Anadolu Ajansı 25. Yıldönümü Bülteni. Ankara, 1945.
Anadolu Ajansı Muhabirinin El Kitabı. Anadolu Ajansı Yayını 7. Ankara, 2008.
Anadolu Basın Yayın Kurultayı (I). Ümit Yayıncılık ve Matbaacılık. Ankara, Mart 1997.
Anadolu Basını 1993. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara, Eylül 1993.
Ansiklopedik Kültür Sözlüğü. Altın Kitaplar. İstanbul, 1983.
Arık, M. Bilal. İletişim Yazıları. Tablet Kitabevi. Konya, 2006.
Arık, M. Bilal. Kral Çıplak & Türk Basınına Eleştirel Bir Bakış Denemesi. Tablet Kitabevi. Konya, 2005.
Arıkan, Aykut. Bilgi Erişim Sistemleri: Bilgi Erişimde Dil Sorunları. Babil Yayınları. İstanbul, 2006.
Arikan, Nuraydın. 28 Şubat Sürecinde Medya: Arena Programı ve Medyanın Siyasal Sürece Etkileri. Okur Kitaplığı. İstanbul, 2011.
Armand, Mattelart. İletişimin Dünyasallaştırılması. İletişim Yayınları. İstanbul, 2001.
Armaoğlu, Fahir H. Siyasi Tarih 1789-1960. Sevinç Matbaası. Ankara, 1964.
Arnett, Peter. Savaş Alanından Canlı Yayın: Vietnam'dan Bağdat'a. İletişim yayınları. İstanbul, 1999.
Arsan, Esra. Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2008.
Aslan, Kemal. Haberin Yol Haritası. Anahtar Kitaplar Yayınevi. İstanbul, Nisan 2002.
Aslan, Kemal. Haberim Var! Anahtar Kitaplar Yayınevi. İstanbul, 2003.
Aslan, Kemal. Ben de Yazarım: Örneklerle Haber Yazmak. Anahtar Kitaplar Yayınevi. İstanbul, 2004.
Aslan, Kemal. Haber Nasıl Okunur? Haberde İdeoloji, Söylem. Anahtar Kitaplar Yayınevi. İstanbul, 2004.
Aslan, Kemal. Soru Nasıl Sorulur? Anahtar Kitaplar Yayınevi. İstanbul, 2005.
Aslan, Kemal. Değişen Teknolojiler ve Habercilikte İstihbarat. Anahtar Kitaplar Yayınevi. İstanbul, 2009.
Atabek, Nejdet. Dağtaş, Erdal. Kamuoyu ve İletişim. Anadolu Ünv. Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Vakfı Yayınları. Eskişehir, 1998.
Atabek, Ümit. Atabek, Gülseren Şendur. Medya Metinlerini Çözümlemek. Siyasal Kitabevi. Ankara, 2007.
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Sabah Yayınları. İstanbul, 1997.
Atatürk, M. Kemal. Nutuk. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1989.
Atılgan, Semra. Basın İşletmeciliği. Der Yayınları. İstanbul, 2000.
Atılgan, Semra. Türk Basın Sendikacılığında Gazetecilerin Yasal Hakları. Bas-Haş. İstanbul, Şubat 2001.
Avcı, Nabi. Enformatik Cehalet. Rehber Yayınları. Ankara, 1990.
Aydın, Nurullah. İnsan Hakları, Demokrasi ve Medya. Kum Saati Yayınları. İstanbul, 2008.
Aydın, Hakan. İkinci Meşrutiyet Devrinde Basın ve Siyaset. Palet Yayınları. Konya, 2010.
Ayhan, Bünyamin. Milli Mücadele'de Basın: Olağanüstü Durumlarda Propaganda. Tablet Kitabevi. Konya, 2007.
Ayhan, Bünyamin. Atatürk ve Basın. Palet Yayınları. Konya, 2009.
Aziz, Aysel. Radyo Yayıncılığı. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul, 2002.
Aziz, Aysel. İletişime Giriş. Hiperlink Yayınları. İstanbul, 2010.
Balle, Francis. Eyméry, Gérard. Yeni Medyalar. İletişim Yayınları. İstanbul, Haziran 1991.
Baransel, Ali. Bıçak Sırtında (Çankaya Köşkü Yılları). Remzi Kitabevi. 2. Basım. İstanbul, Şubat 2006.
Barbier, Frédéric. Lavenir, Catherine Bertho. Diderot'dan İnternet'e Medya Tarihi. Okyanus Yayınları. İstanbul, 2001.
Barlas, Canan. Bab-ı Ali’den Çiftetelli’ye. Birey Yayınları. İstanbul, 2002.
Barutçu, İrem. Babıâli Tanrıları: Simavi Ailesi. Agora Kitaplığı. İstanbul, 2004.
Basın Kendini Sorguluyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1996.
Basın Konseyi Sözleşmesi ve Basın Meslek İlkeleri. Cem Ofset. İstanbul, 2000.
Basın Sözlüğü. İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1998.
Basın ve Terör. Basın Konseyi Yayını. İstanbul, 1994.
Basında Tekelleşmeler. TÜSES ve İLAD Ortak Yayını. İstanbul, 1989.
Başaran, Funda. İletişim ve Emperyalizm: Türkiye'de Telekomünikasyonun Ekonomi-Politiği. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2008.
Başaran, Funda. İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Gelişme: Yayılmanın Ekonomi Politiği. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2010.
Başkut, Cevat Fehmi. Gazetecilik Dersleri. 2. Baskı. Sermet Matbaası. İstanbul, 1967.
Baştunç, Yüksel. Babıâli’nin Saklı Dünyası. Bas-Haş. Mayıs 2001.
Batmaz, Veysel. Medyaya Düşman Yetiştiriyorum. Karakutu Yayınları. İstanbul, Nisan 2003.
Batmaz, Veysel. Karartma. Karakutu Yayınları. İstanbul.
Batmaz, Veysel. Medya Popüler Kültürü Gizler. Karakutu Yayınları. İstanbul, 2006.
Batmaz, Veysel. Yanlış Medya’da Doğru Söylenmez. Naos Yayıncılık. İstanbul, 2004.
Batmaz, Veysel. Medya, Türkiye'ye Düşman Yetiştiriyor. Salyangoz Yayınları. İstanbul, 2008.
Batur, Enis. Gütenberg Gökadasına Gezi. YKY Yayınları. İstanbul, 2001.
Bauman, Zygmund. Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları. Çev. A. Yılmaz. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, 1999.
Bay, Nurettin. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı. Nüve Kültür Merkezi. İstanbul, 2007.
Bayramoğlu, N. Nisa. Türk Yunan Yakınlaşmasında Yunan Medyasının Rolü? 1999-2006. Ebabil Yayıncılık. İstanbul, 2006.
Beki, M. Akif. Kara Liste / Basın Tarihinin En Büyük Sırrı. Alfa Yayınları. İstanbul, 2004.
Bektaş, Arsev. Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. Bağlam Yayınları. İstanbul, Mayıs 1996.
Belsey, A. Chadwick, R. Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar. Çev. Nurçay Türkoğlu. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, 1998.
Bennett, W. Lance. Politik İllüzyon ve Medya. Nehir Yayınları. İstanbul, 2000.
Berberoğlu, Güneş N. Basın İşletmeciliği. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1991.
Bergin, Azize. Babıâli’de Topuk Tıkırtıları. Epsilon Yayınları. İstanbul, 2004.
Bergson, Henri. Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı. Çev. M. Mukadder Yakuboğlu. Doğu Batı Yayınları. Ankara, Ekim 2004.
Bertoin, Jacques. Joseph Pulitzer: Modern Gazeteciliği Yaratan Adam. Remzi Kitabevi. İstanbul, 2004.
Berzah Meral Çakır. Medyanın Ördüğü Berlin Duvarı. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul, 2006.
Beta Basım Yayım. İstanbul, 2007.
Besen, Haluk. Türkiye’de Gazetecilik, Gazeteler, Gazeteciler. İnkılap Kitabevi. Ankara, 1997.
Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul, 2006.
Bilgili, Can. Medyada Olmayanlar. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2006.
Bilgili, Can. Akbulut, Nesrin Tan. Medya Eleştirileri 2007 / Gerçeğin Dışındakiler.
Bilgili, Can. Akbulut, Nesrin Tan. Kırılan Kalıplar 1: Kitle İletişimi ve Kültürel Dönüşüm. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2011.
Bilgili, Can. Akbulut, Nesrin Tan. Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerarası İletişim, Çokkültürlülük. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2011.
Bilgin, Nazmi. Cumhuriyet Basını. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yayını. Ankara, 1998.
Bir Yönetim Aracı Olarak Örgütsel Haberleşme. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Ankara, 1974.
Birgit, Orhan. Evvel Zaman İçinde. Doğan Kitap. 2. Baskı. İstanbul, Ocak 2006.
Birinci Anadolu Basın-Yayın Kurultayı. (25-26 Kasım 1996). Ümit Yayıncılık. Ankara, Mart 1997.
Bodur, Harun. Kronolojik 20. Yüzyıl Tarihi: 1900-1999. Çağlar Yayınları. Ankara, 2005.
Bohere, G. Gazetecilik Mesleği. Uluslararası Çalışma Örgütü. Ankara, 1986.
Bostancı, Naci. Siyaset, Medya ve Ötesi. Vadi Yayınları. Ankara, 1998.
Bourdieu, Pierre. TV Üzerine. YKY. İstanbul, 1997.
Boyoğlu, Süleyman. Hazandan Önce Babıâli. Güncel Yayınları. İstanbul, 2007.
Boyoğlu, Süleyman. Galatasaraylı Doğan Koloğlu: Babıali'nin Çınarı. Pozitif Yayınları. İstanbul, 2009.
Bozdağ, İsmet. Basın Kurt Mu? Kuzu Mu? Emre Yayınları. İstanbul, 2005.
Browne, Christopher. Gazetecinin El Kitabı. MediaCat Kitapları. Ankara, 2001.
Bulut, Selda. Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi: Ekonomi Politik Yaklaşımlar. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2009.
Bumin, Kürşat. Medyakronik. İletişim Yayınları. İstanbul, 1998.
Burton, Graeme. Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş. Çev. Nefin Dinç. Alan Yayıncılık. İstanbul, 1995.
Burke, Peter. Briggs, Asa. Medyanın Toplumsal Tarihi. İzdüşüm Yayınları. İstanbul, 2005.
Buscaglia, Leo. Kişilik (Tümüyle İnsan Olabilme Sanatı). İnkılap Kitabevi. İstanbul, 1993.
Büker, Seçil. Kıran, Ayşe Eziler. Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet. Alan Yayıncılık. İstanbul, 1999.
Bülbül, Rıdvan. Genel Gazetecilik Bilgileri. İletişim Kitapları. Ankara, 2000.
Bülbül, Rıdvan. Uluslararası İletişim. Damla Ofset. Konya, 2000.
Bülbül, Rıdvan. İletişim ve Etik. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2001.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. Milliyet Gazetecilik A. Ş. İstanbul, 1986.
Büyükbaykal, Güven. Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Yazılı Spor Basınında Futbolun Yeri ve Önemi. İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 2004.
Can, Faruk. Bilgi Çağının Güdümlü Silahı Medya. Alfa Yayınları. İstanbul, 2005.
Cangöz, İncilay. Uygun Adım Medya. Ayraç Yayınları. Ankara, 2008.
Carnegie, Dale. Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı. Deniz Kitaplar Yayınevi. İstanbul, Şubat 1993.
Cavalıer, Jean – Jacques. Medya ve İletişim Teknolojileri. Salyangoz Yayınları. İstanbul, 2004.
Cem, İsmail. TRT'de 500 Gün: Bir Dönemin Siyasi Hikayesi. Türkiye İş Bankası Yayınları. İstanbul, 2010.
Cemal, Hasan. Cumhuriyet’i Çok Sevmiştim. Doğan Kitapçılık. İstanbul, 2005.
Cemal, Hasan. Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım. Doğan Kitapçılık. İstanbul, 2005.
Cereci, Sedat. Medya Etiği. Metropol Yayınları. İstanbul, 2003.
Cereci, Sedat. Haber ve Röportaj Tekniği. Şubat Basım Yayım. İstanbul, 2005.
Ceyhun, Demirtaş. Babıâli’nin Şu Son Kırk Yılı. Milliyet Yayınları. İstanbul, 1984.
Changeux, Jean-Pierre. Etiğin Doğal Kökenleri. Çev. Nermin Acar. Mavi Ada Yayınları. İstanbul, 2000.
Charon, Jean Marie. Medya Dünyası. İletişim Yayınları. İstanbul, 1992.
Chomsky, Noam. Medya Gerçeği. Çev. Abdullah Yılmaz. Tüm Zamanlar Yayıncılık. İstanbul, Nisan 1999.
Chomsky, Noam. Yeni Dünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler. Çev. Selen Göbelez. Mavi Ada. İstanbul, 2000.
Chomsky, Noam. 11 Eylül. Çev. Dost Körpe. Om Yayınları. İstanbul, 2002.
Chomsky, Noam. Medya Denetimi. Everest Yayınları. İstanbul, 2005.
Chomsky, Noam. Herman, Edward S. Rızanın İmalatı / Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. Aram Yayınları. İstanbul, 2006.
Crowley, David. Heyer, Paul. İletişim Tarihi: Teknoloji - Kültür - Toplum. Çev. Berkay Ersöz. Phoenix Yayınevi. Ankara, 2010.
Çağlar, İrfan. Kılıç, Sabiha. Genel İletişim. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul, 2006.
Çakır, Hamza. Osmanlı’da Basın İktidar İlişkileri. Siyasal Kitabevi. Ankara, 2002.
Çakır, Vedat. Çakır, Vesile. Televizyon Bağımlılığı. Literatürk Yayınları. Konya, 2010.
Çalışlar, Oral. 12 Eylül ve Andıçlanan Gazetecilik. Güncel Yayıncılık. İstanbul, Ocak 2006.
Çam, Şerife. Medya Çalışmalarında İdeoloji: Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar. De Ki Yayınları. Ankara, 2008.
Çamdereli, Mete. İletişime Giriş. Dem Yayınları. İstanbul, 2008.
Çankaya, Özden. Dünden Bugüne Radyo Televizyon. Beta Yayıncılık. İstanbul, 1997.
Çankaya, Özden. Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2003.
Çaplı, Bülent. TV ve Siyasal Sistem. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara, 1995.
Çaplı, Bülent. Medya ve Etik. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara, 2002.
Çaplı, Bülent. Televizyon ve Siyasal Sistem. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara, 2005.
Çavdar, Tevfik. İz Bırakan Gazeteler ve Gazeteciler: Babıâli'den Geriye Ne Kaldı? İmge Kitabevi Yayınları. Ankara, 2007.
Çebi, Sadullah. Haberi Anlamak. Gazi Kitabevi. Ankara, 2002.
Çelenk, Sevilay. Televizyon Temsil Kültür. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2005.
Çelenk, Sevilay. İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar. De Ki Yayınları. Ankara, 2008.
Çelik, Kadir. Beyaz Camın Kara Kutusu. Truva Yayınları. İstanbul, 2006.
Çoban, Barış. Medya, Milliyetçilik, Şiddet. Su Yayınevi. İstanbul, 2009.
Çoban, Barış. Medya, Barış ve Savaş: Savaş Ortamında Barış Medyasını Yaratmak. Kalkedon Yayınları. İstanbul, 2010.
Çocuk ve Medya. Seda İçin Akçalı (Edt.). Ebabil Yayınları. İstanbul, 2007.
Çolakoğlu, Nuri M. Dünya Basınında Atatürk. Doğan Kitap. İstanbul, 2008.
Çongur, Rıdvan. Söz Sanatı - Güzel Söz Söyleme. TRT Yayınları. Ankara, 1999.
Çölaşan, Emin. Şu Benim Gazetecilik: Yaşadıklarım. Doğan Kitapçılık. İstanbul, 2005.
Çölaşan, Emin. Önce İnsanım Sonra Gazeteci. Bilgi Yayınevi. Ankara, 2008.
Çölaşan, Emin. Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi: Bir Medya Belgeseli. Bilgi Yayınevi. Ankara, 2008.
Çölaşan, Emin. Sakıncalı Gazeteci. Bilgi Yayınevi. Ankara, 2009.
Çubukçu, Mete. Ateş Altında Gazetecilik. Metis Yayınları. İstanbul, 2005.

EL ALTI KİTAPLARI (B)

Dağtaş, Erdal. Türkiye’de Magazin Basını: Magazin Eklerinin Sektör ve Metin Analizi. Ütopya Yayınevi. Ankara, Nisan 2006.
Dağtaş, Erdal. Türkiye'de Sivil İtaatsizlik, Toplumsal Hareketler ve Basın. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2008.
Dağtaş, Banu. Dağtaş, Erdal. Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2009.
Dalkıran, Nesrin. Siyasal Reklamcılık ve Basının Rolü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yayınları. İstanbul, 1995.
Damlapınar, Zülfikar. Medya ve Siyaset İlişkileri Üzerine. Turhan Kitabevi. Ankara, 2005.
Debus, Esther. Sebilürreşad. Çev. Atilla Dirim. Libra Yayınları. İstanbul, 2009.
Debus, Esther. Türkiye Cumhuriyeti'nde Fetva Müessesesi Çerçevesinde Milli Gazete'de Yayınlanan Fetvalar. Çev. Atilla Dirim. Libra Yayınları. İstanbul, 2010.
Demir, Cengiz. Bir Radyomuz Vardı. Pozitif Yayıncılık. İstanbul, 2005.
Demir, Müge. Sağlık Haberleri ve Medya Gerçeği. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2010.
Demir, Vedat. Türkiye’de Medya ve Özdenetimi. İletişim Yayınları. İstanbul, 1998.
Demir, Vedat. Medya Etiği. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2007.
Demir, Vedat. Yayınoğlu, Pınar Eraslan. İletişim Yansımaları. Anahtar Kitaplar Yayınevi İstanbul, 2007.
Demirel, Ahmet. Ali Şükrü Bey’in Tan Gazetesi. İletişim Yayınları. İstanbul, 1996.
Demiray, Kemal. Söyleyiş ve Yazım Sözlüğü. İnkılap ve Aka Basımevi. İstanbul, 1982.
Demiray, Uğur. İletişim Ötesi İletişim. Turkuaz Yayıncılık. Ankara, 1994.
Demirkent, Nezih. Sayfa Sayfa Gazetecilik. Dünya Aktüel. İstanbul, 2003.
Demirkent, Nezih. Medya Medya. Dünya Yayınları. İstanbul, 1995.
Demokrasi, Özgürlük ve Basın. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, Mayıs 1997.
Denover, Pierre. Modern Basın. Çev. Adnan Cemgil. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963.
Desmoulins, N.T. Medya Ekonomisi. İletişim Yayınları. İstanbul, 1993.
Deva, Ercan. Dipsiz Kuyu Medya: Kırk Yılın Tanıkları. Togan Yayıncılık. İstanbul, 2010.
Devran, Yusuf. Haber, Söylem, İdeoloji. Başlık Yayın Grubu. İstanbul, 2010.
Devran, Yusuf. Siyasal İktidar - TRT İlişkisinin Dünü. Başlık Yayın Grubu. İstanbul, 2011.
Deyimlerimiz. Radikal Yayınları. İstanbul, 1998.
Dileklen, Taner. Televizyon Haberciliği. Okumuş Adam Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri. İstanbul, 2005.
Doğan, D. Mehmet. İletişim veya Dehşet Çağı. Timaş Yayınları. İstanbul, 1993.
Domenach, Jean Marie. Politika ve Propaganda. Çev. Tahsin Yücel. Varlık Yayınları. İstanbul, 1995.
Dumanlı, Ekrem. Medya. Zaman Kitap. İstanbul, 2003.
Dumanlı, Ekrem. Haber Klavuzu. Zaman Kitap. İstanbul, 2003.
Durna, Tezcan. Medyadan Söylemler. Libra Yayınları. İstanbul, 2010.
Dursun, Çiler. Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi. Elips Kitap. Ankara, 2005.
Duayen Gazeteciler. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ankara, 2003.
Dumanlı, Ekrem. Haber Kılavuzu. Zaman Kitap. İstanbul, Kasım 2003.
Duran, Ragıp. Apoletli Medya. Patika Yayınları. İstanbul,1996.
Duran, Ragıp. Medya - Morfoz. Avesta Yayınları. İstanbul, 2000.
Durkheim, Emile. Meslek Ahlakı. Çev. Mehmet Karasan. Milli Eğitim Basımevi. Ankara, 1986.
Dursun, Çiler. Televizyon Haberlerinde İdeoloji. İmge Kitabevi. Ankara, 2001.
Dülger, Sema. Babıâli'nin Unutulmayan Duayenleri. Neden Kitap. İstanbul, 2007.
Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2007.
El-Nevevi, Muhammed. Iskandar, Adel. El-Cezire. Gaye Kitabevi Dağıtım. 2004.
Endüstri İşletmelerinde Haberleşme. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Ankara, 1970.
Enformasyon Devrimi Efsanesi. Çev. Yusuf Kaplan. Rey Yayınları. Kayseri, 1991.
Er, Turgut. Türkiye’de Basın Yayın Tanıtma. Ümit Yayınları. Ankara, 2003.
Erata, Rüştü. Saçmalama Türkçe de Neymiş! Yapı Yayın. İstanbul, Mayıs 2004.
Erdin, Murat. Silahsız Kuvvetler: Medya. Destek Yayınları. İstanbul, 2010.
Erdoğan, İrfan. Alemdar, Korkmaz. İletişim ve Toplum. Bilgi Yayınevi. Ankara, Mayıs 1990.
Erdoğan, İrfan. İletişim, Egemenlik ve Mücadeleye Giriş. İmge Kitabevi. Ankara, 1997.
Erdoğan, İrfan. İletişimi Anlamak. Erk Yayınları. Ankara, 2002.
Erdoğan, İrfan. Alemdar, Korkmaz. Öteki Kuram. Erk Yayınları. Ankara, 2002.
Erdoğan, Tamer. Toprak, Bedirhan. Akaş, Cem. vd. 11 Eylül. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2001.
Ergin, Muharrem. Üniversiteler İçin Türk Dili. Bayrak Basım Yayım Tanıtım. İstanbul, 1999.
Erol, Gülbuğ. Medya Üzerine Çalışmalar. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2007.
Esendemir, Kutlu. İlahi El Koyuş: AKP Kıskacında Sabah - ATV Olayı. Cadde Yayınları. İstanbul, 2008.
Esendir, Halit. Kendi Anlatımlarıyla Babıâli'nin Meşhurları. Kaynak Kitaplığı. İstanbul, 2008.
Ersöz, Ömer. 2000’li Yıllarda Yazılı Basının Geleceği. Doğan Ofset A. Ş. İstanbul, 1999.
Evren, Kerim. Güncel Örneklerle Medyada Dil Yanlışları. Alfa Yayınları. İstanbul, Ekim 2005.
Evsal, Vedii. Gazeteciler Cemiyeti ve Kırk Yıl. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1986.
Fiske, John. İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev. Süleyman İrvan. Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara, 1996.
Foerstel, Lenora. Medya ve Savaş Yalanları: Gerçekler Nasıl Karartılıyor? Çev. Ahmet Antmen. Yordam Kitap. İstanbul, 2007.
Gaillard, Philippe, Gazetecilik. Çev. Mehmet Selami Şakiroğlu, İletişim Yayınları. İstanbul, 1991.
Gazete Nedir, Ne değildir? ve Basın Özgürlüğü. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, Aralık 1987.
Gazeteci Kimdir? Basın Konseyi Yayınları. İstanbul, 1993.
Gazeteciler İçin Cins Bakış Sözlüğü. IPS İletişim Vakfı Yayınları. İstanbul, Haziran 2000.
Gazeteciler İçin Pratik Kılavuz. IPS İletişim Vakfı Yayını. İstanbul, 1999.
Gazeteciliğe Başlarken: Okuldan Haber Odasına. IPS İletişim Vakfı Yayınları. İstanbul, 2009.
Gazetecilik Enstitüsünden İleşitişim Fakültesine: 1950-2001. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. İstanbul, 2002.
Gazetecinin El Kitabı. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yayını. İstanbul, Haziran 2000.
Gedik, Ömer. Türkiye'de Kitle İletişim Özgürlüğü. Seçkin Yayıncılık. Ankara, 2008.
Gemalmaz, Mehmet Salih. Osman Doğru. Türkiye’de Basın Özgürlüğü Mevzuatı. Basın Konseyi Yayınları. İstanbul, 1990.
Genç Gazeteciler Eğitim Semineri. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1986.
Geray, Haluk. İletişim ve Teknoloji Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ütopya Yayınevi. Ankara: 2003
Gezgin, Suat. Basında Fotoğrafçılık. İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 2002.
Girgin, Atilla. Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve AA. Der Yayınları. İstanbul, 2002.
Girgin, Atilla. Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir. Der'in Yayınları. İstanbul, 2003.
Girgin, Atilla. Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik. İnkılap Kitabevi. İstanbul, 2003.
Girgin, Atilla. Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik'i. (II Baskı) İnkılap Kitabevi. İstanbul, 2003.
Girgin, Atilla. Haber Yazmak. Der Yayınları. 3. Baskı. İstanbul, 2005.
Girgin, Atilla. Söyleşi mi? Röportaj mı? Der Yayınları. İstanbul, 2007.
Girgin, Atilla. Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir. Genişletilmiş 2. Baskı. Der'in Yayınları. İst.: 2008.
Girgin, Atilla. Türkiye’de Yerel Gazetecilik. (3. Baskı). Der Yayınları. İstanbul, 2009.
Giritli, İsmet. Jale Sarmaşık. Anayasa Hukuku. Der Yayınları. İstanbul, 1996.
Göçmen, Muammer. İsviçre’de Jön Türk Basını ve Türk Siyasal Hayatına Ektileri: 1889-1902. Kitabevi Yayınları. İstanbul, 1995.
Gökçe, Orhan. İletişim Bilimine Giriş. Turhan Kitabevi. Ankara, 1998.
Gökçe, Orhan. İletişim Bilimi - İnsan İlişkilerinin Anatomisi. Siyasal Kitabevi. Ankara, 2006.
Gökçe, Sibel. Basın İş Sözleşmesine Göre Gazetecilerin Hakları ve Mesleki Sorunları. Adalet Yayınevi. Ankara, 2010.
Gökdağ, Remzi. Amerikan Medyasında 11 Eylül. E Yayınları. İstanbul, 2001.
Gönenç, Özgür. Medya Dünyası. İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 2004.
Gönenç, Özgür. Dünya Medyası. Truva Yayınları. İstanbul, 2010.
Görgülü, Güventürk. Basında Ekonomik Bağımlılık. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1991.
Gülizar, Jülide. TRT Meydan Savaşı. Ümit Yayıncılık. Ankara, 1995.
Gülizar Jülide. Yaşam, Sana Teşekkür Ederim. Sinemis Yayınları. İstanbul, 2006.
Gümüş, Agah. Bilgisayarlı İletişim. Değişim Yayınları. İstanbul, 2004.
Güneş, Sadık. Medya ve Kültür: Sessiz Yığınların Kültürel İntiharı. Vadi Yayınları. Ankara, 2001.
Güngör, Nazife. İletişime Giriş. Siyasal Kitabevi. Ankara, 2011.
Güngör, Nazife. İletişim: Kuramlar - Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi. Ankara, 2011.
Güngör, Nazife. Cumhuriyet Döneminde İletişim: Kurumlar, Politikalar. Siyasal Kitabevi. Ankara, 2011.
Gürbüz, Sevim. Kitle Haberleşmesi. Filiz Kitabevi. İstanbul, 1980.
Güreli, Nail. Şu Bizim Medya. Bas-Haş. İstanbul, 2004.
Gürkan, Nilüfer. Türkiye’de Demokrasiye Geçişte Basın: 1945-1950. İletişim Yayınevi. İstanbul, 1998.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi Basın ve Basın Özgürlüğü Üzerine Yazılar: Gazetecilikte Son Yazılarım 1. Özgür Yayınları. Ankara, 2001.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi. Gazetecilikte Son Yazılarım 3: Yankesiciler Kulübü. Özgür Yayınları. İstanbul, 2004.
Gürüz, Demet. Temel, Ayşen. İletişime Yeni Yaklaşımlar. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul, 2005.
Güvenç, Bozkurt. İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1994.
Güvenç, Nazım. Küreselleşme ve Türkiye. BDS Yayınları. İstanbul, 1998.
Güvenilir Gazetecilik İçin Basın Konseyi. Mart Matbaası. İstanbul, 1996.
Güvenir, O. Murat. 2. Dünya Savaşında Türk Basını. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1991.
Güz, Nükhet. Etkili İletişim Terimleri. İnkılap Kitabevi. İstanbul, 2002.
Güz, Nurettin. Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2005.
Güzel Söz Söyleme, Söz Sanatı. TRT Yayınları. Ankara, 1998.
Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi. Elips Kitap. Der: Çiler Dursun. Ankara, 2005.
Haber ve Yazı Tekniği. Akşam Gazetesi Yayını. İstanbul, 1962.
Habermas, Jürgen. Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak. Çev. İlknur Aka. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 1999.
Halimi, Serge. Düzenin Yeni Bekçileri. Çev. Yaman Aksu. Fügen Eryılmaz. Evrensel Basım Yayın. İstanbul, Mart 1999.
Hargreaves, Ian. Gazetecilik. Dost. Ankara, 2006.
Haskebapçı Aydın. Gizemli Patron Mehmet Emin Karamehmet. Karakutu Yayınları. İstanbul, Eylül 2002.
Hepçilingirler, Feyza. Dedim: “Ah!”. Remzi Kitabevi. Ankara, Şubat 2000.
Hepçilingirler, Feyza. Türkçe “Off”. Remzi Kitabevi. Ankara, Kasım 1997.
Herman, Edward S. Medyada İkiyüzlülük. Chivi Yazıları. İstanbul, 2004.
Hitay, İbrahim. Çetin, Erdal. Buyrunuz İhsan Bey: Eski Basından Anektodlar. Ümit Yayıncılık. Ankara, 2002.
Hohenberg, John. Gazetecilik Mesleği. Çev. Filiz Ofluoğlu. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1963.
Hürkan, Serhat. Nuri, Kayış. Meraklısına Medya Dersleri: Basın, Radyo ve Televizyon Tarihçesi. Sinemis Yayınları. Ankara, 2011.
Hürriyet Gazeteciliği. Doğan Kitapçılık. İstanbul, Ekim 2003.
Ilgar, İhsan. Mütarekede Yerli ve Yabancı Basın. Kervan Yayınları. İstanbul, 1973.
Ilgaz, Ceyda. Küreselleşme ve 1980 Sonrası Türk Toplumuna ve Basınına Yansıması. İstanbul Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 2000.
Innis, Harold A. İmparatorluk ve İletişim Araçları. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2007.
Işık, Metin. Kitle İletişim Sistemleri. Eğitim Kitabevi. Konya, 2002.
İçel, Kayıhan. Kitle Haberleşme Hukuku. 3. Baskı. Beta. A.Ş. İstanbul, 1990.
İçel, Necdet. Basın ve İdeal Basın. Çise Kitap. İstanbul, 2009.
İlal, Ersan. İletişim, Yığınsal İletim Araçları ve Toplum. Der Yayınları. İstanbul, 1997.
İletişim Olayları ve Türk Basınının Sorunları. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, Aralık 1984.
İletişim Şurası (20-21 Şubat 2003). Özkan Matbaası. Ankara, 2003.
İletişim Rehberi 2006. Mediacat Kitapları. İstanbul, 2006.
İlhan, Atilla. Hangi Küreselleşme? Bilgi Yayınevi. Ankara, 1997.
İnal, Ayşe. Haberi Okumak. Temuçin Yayınları. İstanbul, 1997.
İnceoğlu, Yasemin. Çeşitli Ülkelerde Medya. Der Yayınları. İstanbul, 1994.
İnceoğlu, Yasemin. Medya ve Toplum. Der Yayınları. İstanbul, 1998.
İnceoğlu, Yasemin. Özerkan, Şengül. İletişimde Etkileme Süreci Seçim Kampanyalarından Örneklerle. Metin Matbaacılık. İstanbul, 1997.
İnceoğlu, Yasemin. Korkmaz, Yeşim. Gazetecilik 24 Saat. Medyada Kadın ve Kadın
Gazeteciler. Bas-Haş. İstanbul, 2002.
İnceoğlu, Yasemin. Uluslararası Medya. Der Yayınları. İstanbul, 2004.
İnceoğlu, Yasemin. Uluslararası Medya: Medya Eleştirileri. İstanbul, 2010.
İnuğur, Nuri. Türk Basın Tarihi. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1992.
İnuğur, Nuri. Türk Basınında İz Bırakanlar. Der Yayınları. İstanbul, 1999.
İskit, Server R. Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları. Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü. Ankara, 1943.
İskit, Server R. Türkiye’de Neşriyat Hareketleri ve Tarihine Bakış. MEB. Ankara, 2000.
İstek, Ragıp. Görsel İletişimde Sayfa Düzeni ve Tipografi. Pusula Yayıncılık ve İletişim San.Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2004.
İstanbul Üniversitesi. İletişim Fakültesi 4.Boyut Dergisi'nin Armağanı. Cumhuriyetimiz 80 Yaşında. Gazeteciler Cemiyeti'nin Katkılarıyla. Ankara, 2003.
İyigüngör, Vildan. Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2009.
Jeanneney, Jean-Noel. Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. Çev. Esra Atuk. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 1998.
Josef Raue, Paul. Schneider, Wolf. Gazetecinin El Kitabı. Konrad Adenauer Vakfı Yayını. Ankara, 2000.
Kabacalı, Alpay. Türk Yayın Tarihi. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1987.
Kabacalı, Alpay. Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1990.
Kabacalı, Alpay. Türk Basınında Demokrasi. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1994.
Kabacalı, Alpay. Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayi. Cem Yayınevi. İstanbul, 1999.
Kadife Karanlık 1: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar. Der. Nurdoğan Rigel. Su Yayınları. İstanbul, 2003.
Kadife Karanlık 2: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar. Der. Nurdoğan Rigel. Su Yayınları. İstanbul, 2006.
Kalemini Satmayanlar: Tarihte İz Bırakanlar. Neden Kitap. İstanbul, 2011.
Kalyan, Muammer. Kemalistler: İslamcı Hareket ve Laik Türkiye’nin Geleceği. Remzi Kitabevi. Ankara, 2006.
Kalyoncu, Cemal A. Derin Gazeteciler. Zaman Kitap. İstanbul, 2002.
Kanber, Rıdvan. Medya ve Sağlık. Türk Sağlık-Sen Yayınları. Ankara, 2003.
Kanburoğlu, Özer. Temel Fotoğraf Bilgisi. İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 2002.
Kantemir, Enise. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Engin Yayınevi. Ankara, Kasım 1997.
Kapani, Münci. Kamu Hürriyetleri. Yetkin Yayınları. Ankara, 1993.
Kapani, Münci. Politika Bilimine Giriş. Bilgi Yayınevi. Ankara, 1995.
Karaboğa, Tahir. Medya ve Toplum İlişkileri: Televizyon Haberlerindeki Şiddetin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Karınca Yayınları. Ankara, 2010.
Karaca, Emin. Kaybolan Babıâli’nin Ardından (Anılar, Anektodlar, Portreler). Kekeme Yayıncılık. İstanbul, 2004.
Karaca, Emin. Milliyet Olayı. Altın Kitaplar. İstanbul, 1995.
Karaca, Emin. Plazaların Efendisi Aydın Doğan: Bir Medya İmparatorunun Öyküsü. Karakutu Yayınları. İstanbul, 2003.
Karaca, Emin. Türk Basınında Kalem Kavgaları. Bizim Kitaplar Yayınevi. İstanbul, 2008.
Karaismailoğlu, Ekrem Ergin. Sivri Kayalar Üzerinde Çıplak Ayakla Dolaşmak. Ümit Yayıncılık. Ankara, Mart 2006.
Karakaya, Rahmetullah. İkitelli’de Biten Babıâli. Scala Yayınları. İstanbul, 1998.
Karakoç, Enderhan. Medya ve Popüler Kültür: Eleştirel Bir Yaklaşım. Literatürk Yayınları. Konya, 2009.
Karalı, Hamit. Medya İmparatorluğu: İhtilaller ve 28 Şubat’ın Kutsal İttifakı. Truva Yayınları. İstanbul, 2005.
Karaören, Sami. Cumhuriyet Yolunda. Cumhuriyet Yayınları. İstanbul, Mayıs 1999.
Karluk, Rıdvan. Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar ve Entegrasyonlar. Anadolu Üniversitesi Basımevi. Eskişehir, 1995.
Karaveli, Orhan. Görgü Tanığı: Bir Gazetecinin Sıradışı Anıları. Doğan Kitap. İstanbul, 2010.
Kars, Neşe. Radyo - Televizyon Haberciliği. Derin Yayınları. İstanbul, 2010.
Kavaklı, Nurhan. Bir Gazetenin Tarihi: Akşam. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2005.
Kavas, Uğur. Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığının Görsel Tarihi: Osmanlı'dan 1960'a. (1. Kitap) Yeni Zamanlar Dağıtım. 2008.
Kaya, A. Raşit. Kitle İletişim Sistemleri. Teori Yayınları. Ankara, 1985.
Kaya, A. Raşit. İktidar Yumağı: Medya - Sermaye - Devlet. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara, 2009.
Kaya, A.Yalçın. Araştırmacı Habercilik. Çizgi Kitabevi. İstanbul, 2005.
Kaya, A.Yalçın. Okur / Yerel Basın Okur Analizi. Çizgi Kitabevi. İstanbul, 2005.
Kayaalp, İsa. İletişimde İnsan Dili. Bilge Kültür Sanat. İstanbul, 2003.
Kayacan, İsa. Basınımızın Anadolu Cephesi. Ece Yayınları, Ankara, Ağustos 1996.
Kayış, Sedat Nuri. Tanrım Reytingimi Koru! Güncel Yayınları. İstanbul, 2007.
Kaypakoğlu, Serdar. Kapitalizm ve Enformasyon Çağı. Epos Yayıncılık. İstanbul, 1999.
Keane, John. Medya ve Demokrasi. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, 1993.
Keith, Jim. CIA’den Medya’ya Kitlelerin Kontrolü. Nokta Yayınları. İstanbul, 2005.
Kejanlıoğlu, Beybin. Türkiye'de Medyanın Dönüşümü, İmge Kitabevi. Ankara, 2004.
Kellner, Douglas. Medya Gösterisi. Çev. Zeynep Paşalı. Açılım Kitap. İstanbul, 2010.
Kılıç, Levend. Görüntü Estetiği. İnkılap Kitabevi. Ankara, 2003.
Kızıl, Neşe Erkeli. İletişim Özgürlüğü ve Medyada Oto-Kontrol. Beta Yayınları. İstanbul, 1998.
Kızılcan, Nevzat. Örneklerle Gazetecilik. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1988.
Kili, Suna. Gözübüyük, A. Şeref. Türk Anayasa Metinleri: Senedi İttifak’tan Günümüze. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara, 1985.
Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu. İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını. İstanbul, 1994.
Kocabaşoğlu, Uygur. Hürriyet'i Beklerken İkinci Meşrutiyet Basını. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul, 2010.
Kocabaşoğlu, Uygur. Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna: TRT Öncesi Dönemde Radyonun Tarihsel Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri. İletişim Yayınları. İstanbul, 2010.
Koçak, Ali. Savaşta Gazetecilik. Türkiye Gazeteciler Sendikası Eğitim Yayınları. İstanbul, 2003.
Koloğlu, Orhan. Basımevi ve Basının Gecikme Sebepleri ve Sonuçları. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, Haziran 1987.
Koloğlu, Orhan. Türk Basını (Kuvayi Milliye’den Günümüze). Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1993.
Koloğlu, Orhan. Havas-Reuter’den Anadolu Ajansı’na. Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları. Ankara, 1994.
Koloğlu, Orhan. Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın. İletişim Yayınları. İstanbul, Aralık 1994.
Koloğlu, Orhan. Bir Zamanlar Bab-ı Ali. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1998.
Koloğlu, Orhan. 1908 Basın Patlaması. Bas-Haş Yayınları. İstanbul, 2005.
Koloğlu, Orhan. Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. Pozitif Yayınları. İstanbul, 2006.
Kongar, Emre. Kültür ve İletişim. Say Yayınları. İstanbul, 1986.
Kongar, Emre. 21. Yüzyıl’da Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. (31. Basım) Remzi Kitabevi. Ankara, 2002.
Kongar, Emre. Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe. Remzi Kitabevi. Ankara, 2003.
Kongar, Emre. 28 Şubat ve Demokrasi. Remzi Kitabevi. Ankara, 2003.
Kongar, Emre. Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe. Remzi Kitabevi. Ankara, 2003.
Kongar, Emre. Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk. Remzi Kitabevi. Ankara, 2002.
Kongar, Emre. Tarihimizle Yüzleşmek. Remzi Kitabevi. Ankara, 2006.
Konyar, Hürriyet. Ulus Gazetesi, CHP ve Kemalist İlkeler. Bağlam Yayıncılık. İstanbul, 2000.
Korkmaz, Fahrettin.Tarisel Süreçte Türkiye'de Basın Özgürlüğü. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları No: 3. Ankara, 2005.
Kovach, Bill. Tom Rosenstiel. Gazeteciliğin Esasları. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Ankara, 2007.
Köker, Eser. Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası. Vadi Yayınları. Ankara, 1998.
Köse, Hüseyin. Medya ve Tüketim Sosyolojisi. Ayraç Yayınları. Ankara, 2010.
Kutay, Pars. Özçeri, Aslı. Avrupa Birliği’nde Medya Hukuku ve Uygulamaları. Televizyon Yayıncıları Derneği. İstanbul, 2006.
Köktener, Aysun. Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2004.
Köktener, Aysun. Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet. YKY Yayınları. İstanbul, 2004.
Köse, Hüseyin. Bourdieu Medyaya Karşı / Medya: İşbirlikçi, Zorba ve Çığırtkan. Papirüs Yayınevi. İstanbul, 2004.
Köse, Hüseyin. İletişim Sosyolojisi Temel Kavramlar Antolojisi Fragmanlar. Yirmi Dört Yayınları. İstanbul, 2006.
Köse, Hüseyin. Medyatik Parodigm / Parodik Metinler. Yirmi Dört Yayınları. İstanbul, 2006.
Kuruoğlu, Huriye. Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul, 2006.
Kuruoğlu, Huriye. Radyoda Yayın, Yapım ve Türler. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul, 2006.
Küçük, Mehmet. Medya, İktidar, İdeoloji. Ark Yayınevi. Ankara, 1994.
Küçük Mehmet. Medya, İktidar, İdeoloji. Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara, 2006.
Kükey, Mazhar. Yazım Kuralları. Karacan Yayınları. İstanbul, 1982.
Küreselleşme ve Modernleşme Sürecinde Kültürel Kimlik. Konrad Adenauer Vakfı. Ankara, 2001.
Laughey, Dan. Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. Kalkedon Yayınları. İstanbul, 2010.
Lazareff, Pierre. Fransa'da Basın Rezaletleri. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1995.