İlkeler Slogan

Gerçek eğitim, insanın kendisinden en mükemmeli yaratmasıdır.

Mahatma Gandhi

İşlevler

 

Ben, tüm fiili gazeteciliğim süresince sözü edilen "Gazeteci olmak önce adam olmak demektir." ilkesinin hep arkasında durdum, savunucusu oldum. Önce "adam" olmaya çalıştım; sonra da gençleri "adam" gibi yetiştirmeye...

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TEMEL İŞLEVLERİ
Kitle iletişim araçları, haber almak, bilgilenmek, eğlenmek, dinlenmek, boş zamanları değerlendirmek, ve eğitilmek için okunur, izlenir, dinlenir.

Bu yönüyle de kitle iletişim araçları, kişilerin bilmek, öğrenmek haklarının gerçekleşmesine katkıda bulunan, bu konudaki gereksinimlerini karşılayan araçlar bütünüdür.

Kitle iletişim araçlarının en temel işlevi haber vermek, böylelikle de bireyi, içinde yaşanan çevre, toplum ve ülkedeki gelişen olaylara ilişkin aydınlatmak, kanaatlerini değiştirmek ya da güçlendirmektir.

HABER
"Gazeteciliği meslek edinmiş kişilerin, haber olarak seçtikleri konularda topladıkları ve kurallarına göre biçim verdikleri, yine gazeteciliği meslek edinmiş kitle iletişim araçlarının sorumluları tarafından seçilerek, yazılı, görüntülü ya da sesli iletiler halinde, okuyucu, izleyici ya da dinleyiciye ulaştırılan bilgiler."

HABERCİLİK
"Habercilik, genelde statüko değişikliğini (süregelen durumun değişmesini), özelde (istisna olarak) statükonun devamını (durumun süregelmesini) içeren olayların (eylem ya da söylemlerin), haberci (gazeteci) adı verilen kişiler tarafından bireylere ve topluma aktarılmasıdır."

KAMU GÖREVİ
Kamu görevi, devletin ya da hükümetin jandarmalığını, koruyuculuğunu, avukatlığını, sözcülüğünü ya da şakşakçılığını yapmak değildir. Basın öteden beri, yasama, yürütme, ve yargı erklerinin yanında "4. Güç" sayılmaktadır. Basının bu özelliği ve dolayısıyla vazgeçilmezliği, bazı kamu görevlerini üstlenmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu çerçevede, gazeteciliğin temel ilkesi, bu mesleğin kamu yararı ve halkın haber alma özgürlüğünü gözeten bir habercilik anlayışıyla yürütülmesidir. Özgürlükçü demokrasilerde, kitle iletişim araçları haber verme, bilgilendirme, eğitme, denetim, eleştiri, eğlendirme, yöneticilerle halk arasında diyalog kurma, böylece kamuoyunun oluşmasına katkı ve oluşan kamuoyunu açıklama gibi kamusal görevleri gerçekleştirdikleri için kamu görevi yaptıkları kabul edilmektedir.